20221027 kyuujin kennsayuketu rirekisilyo

20221027 kyuujin kennsayuketu rirekisilyo